ZA SLUNCEM

Závazné podmínky pro seniorské cestování 2017. Za sluncem s.r.o., cestovní kancelář.

(Dále jen VSP)

1. Všeobecná ustanovení

1.1.  Za sluncem s.r.o., cestovní kancelář, (dále jen CK) IČ 42869650 je zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1797. Společnost má uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku u ERV pojišťovny a.s.

1.2. Všeobecné smluvní podmínky se vztahují na projekt „ Seniorské cestování 2017“, jehož pořadatelem je dle zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník – dále jen OZ) par. 2523 je Za sluncem s.r.o., cestovní kancelář (dále jen CK). Podmínky upravují vztahy mezi CK a zákazníky. CK prodává výlety schválené v rámci projektu na základě zákazníkem vyplněné přihlášky na výlet.

1.3. Zákazníkem může být fyzická osoba (dále jen zákazník), která nejpozději v den konání výletu dovršila 60 let a má bydliště v Olomouckém kraji.

1.4. Závazné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí Přihlášky na výlet mezi zákazníkem a CK. Zákazník stvrzuje svým souhlasem nebo podpisem, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem potvrzené (podepsané nebo elektronicky odsouhlasené) Přihlášky na výlet a úhrady ceny zákazníkem ve výši 200 Kč/os. Podpisem přihlášky zákazník stvrzuje, že je mu znám plný obsah přihlášky, Závazných podmínek pro seniorské cestování a souhlasí s nimi.

2.2. CK si vyhrazuje právo před přijetím Přihlášky na výlet oznámit změny a tiskové opravy informací uvedených v katalogu (v tištěné nebo elektronické podobě).

3. Cenové podmínky, změny, platební podmínky

3.1. Cenou výletu je stanovena na rok 2017 na 200 Kč/os. pro zákazníka po dotaci Olomouckého kraje.

3.2. Cenu je nutno uhradit dopředu a to v hotovosti v CK, převodem na účet FIO banka 2100529912/2010 nebo u smluvních partnerů.  Cena obsahuje DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak.

3.3. Pokud se zákazníkem objednaný výlet nenaplní ( není splněna podmínka minimálního počtu osob), nebo je z technických přírodních nebo jiných skutečností  nemožno konat výlet se stanoveným programem, bude ho pracovník CK kontaktovat zákazníka s návrhem na změnu výletu.

4. Práva a povinnosti zákazníka

4.1. Zákazník má právo zejména:
Čerpat objednané a uhrazené služby v jejich plném rozsahu.
Být přesně a včas informován o skutečnostech uvedených k objednaným službám.
Požadovat, aby v nutných případech (např. nemoc) mohla cestovat třetí osoba při splnění podmínku věku a bydliště v Olomouckém kraji.
Odstoupit od smlouvy v souladu se Závaznými smluvními podmínkami a reklamovat kvalitu služeb v souladu s ustanovením o reklamačním řízení a reklamačním řádem.
Právo na ochranu osobních dat údajů podle platných zákonů.

4.2. Zákazník má povinnost zejména:
Uvést úplné a pravdivé údaje o účastnících uvedených v přihlášce.
Uhradit cenu dle rozpisu plateb (splátkového kalendáře).
Uhradit cenu dle rozpisu plateb (splátkového kalendáře).
Poskytnout součinnost, která je potřebná k řádnému zajištění objednaných služeb tj. např. dostavit se včas k odjezdu, mít platné osobní doklady.
Řídit se směrnicemi platnými v dopravních prostředcích, v památkových objektech apod.
Dodržovat zákony ČR.

4.3. CK má právo odstoupit zrušit účast na výletu před jeho zahájením z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem.

4.4. CK vyhrazuje právo zrušit výlet, pokud nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků nebo pokud poruší zákazník povinnosti vyplývající ze smlouvy.  Minimální počet zákazníků pro každý jeden výlet v roce 2017 je stanoven na 20 účastníků.

4.5. Zákazník může před zahájením výletu od účasti odstoupit. Toto odstoupení musí učinit zákazník písemně poštou nebo e-mailem. Odstoupení je platné ke dni doručení do CK.

4.6. V případě odstoupení od účasti na výletu (storna účasti) má CK právo účtovat zákazníkovi odstupné (stornopoplatek). Odstupné (stornopoplatek) je zákazník povinen uhradit neprodleně a jeho výše je stanovena následovně:

a) Do 7 dnů před nástupem – poplatek 20 Kč/os.
b) 6- 2 dny před nástupem – poplatek 100 Kč
c) 1 den před nástupem nebo nenastoupení do autobusu – 200 Kč.
d) V případě, že klient má potvrzení od lékaře – do 3 dnů před nástupem 20 Kč, 2 a méně dnů – 200 Kč – možno řešit přes pojišťovnu v rámci pojištění storna zájezdu.

4.7. Zákazníkovi je vrácena uhrazená částka za zájezd po odečtení odstupného nejpozději do 7 pracovních dnů od písemného potvrzení přijetí ze strany CK.

5. Pojištění, škody

5.1. Součástí ceny výletů je sjednané cestovní pojištění.

5.2. Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu zájezdu nebo v restauračním zařízení. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

6.  Reklamace

6.1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, které byly sjednány je zákazník povinen vytknout ji pořadateli bez zbytečného odkladu nejpozději do 1 měsíce o skončení zájezdu u CK nebo osoby, která zájezd zprostředkovala v souladu s Reklamačním řádem Za sluncem s.r.o.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Podepsáním Přihlášky vyslovuje zákazník, a to i jménem ostatních osob uvedených, aby CK zpracovala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dobrovolně poskytnuté osobní údaje. Tento souhlas je udělen až do doby jeho písemného odvolání. Veškeré údaje a informace o službách, cenách a cestovních podmínkách, obsažené v katalozích či písemných nabídkách, odpovídají informacím známým v době jejich tisku. Změny informací uvedených k jednotlivým zájezdům jakožto i změny cen a slev jsou vyhrazeny.

7.2. Tyto Závazné podmínky CK vstupují v platnost a účinnost dne 4. 9. 2017.

© Seniorské cestování po Olomouckém kraji 2015 - Všechna práva vyhrazena. Tvorba www stránek Winternet