ZA SLUNCEM

Závazné podmínky pro seniorské cestování 2018. Za sluncem s.r.o., cestovní kancelář.

Závazné podmínky pro seniorské cestování 2019. Za sluncem s.r.o., cestovní kancelář.

(Dále jen VSP).

 

 1. do 7 dnů před nástupem – poplatek 40 Kč/os.
 2. 6 - 2 dny před nástupem – poplatek 100 Kč
 3. 1 den před nástupem nebo nenastoupení do autobusu – 200 Kč.
 4. V případě, že klient má potvrzení od lékaře – do 3 dnů před nástupem 40 Kč, 2 a méně dnů – 200 Kč – možno řešit přes pojišťovnu v rámci pojištění storna zájezdu. Zákazníkovi je vrácena uhrazená částka za zájezd po odečtení odstupného nejpozději do 7 pracovních dnů od písemného potvrzení přijetí ze strany CK.
 5. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících                                                                                            5.1. Pro účely plnění smlouvy budou informace uvedené v přihlášce v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům, průvodcům a zadavateli veř. zakázky). 5.2. Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve smlouvě, pokynech k výletu, případně je obdrží zákazník nejpozději během výletu.                                                                                                                  5.3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu senior1@zasluncem.cz. V tomto případě nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro účely marketingu.                                                                              5.4. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka v objednávce, ale i jiným prohlášením, s tím, že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během výletu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů CK a zadavatele (Olomoucký kraj), a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.                                                                                                                                                                    5.5. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
   1. Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným CK, a to buď na adresu CK nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu senior1@zasluncem.cz.
   2. Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
   3. Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
   4. Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
   5. Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je CK je povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
   6. Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK osobní údaje zákazníka jinému správci                           5.6. Výše uvedená ustanovení čl. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník přihlášku (objednávku) uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.             5.3. Zákazník bere na vědomí, že CK je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění smlouvy a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, příp. údaje o zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
© Seniorské cestování po Olomouckém kraji 2015 - Všechna práva vyhrazena. Tvorba www stránek Winternet